Trả lời câu hỏi: Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Đề bài

Trả lời câu hỏi:

Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?

Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Lời giải

- Hạt do noãn đã thụ tinh phát triển thành

- Noãn sau khi thụ tinh:

+ Hợp tử phát triển thành phôi

+ Vỏ noãn phát triển thành vỏ hạt

+ Phần còn lại phát triển thành nội nhũ (chất dự trữ)

- Quả do bầu nhụy phát triển thành, quả có chức năng bảo vệ hạt và phát tán hạt.