Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận

Phải nói theo ý kiến của số đông không phải là điều kiện của thuyết trình, tranh luận. Khi tranh luận không nhất thiết phải theo ý kiến của số đông. Người tham gia thuyết trình, tranh luận cần có bản lĩnh, có suy nghĩ riêng, biết đưa lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ ý kiến, thuyết phục mọi người.

Lời giải

Trao đối về cách thuyết trình, tranh luận:

   Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện gì? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí.

   a) Những điều kiện cần có đế thuyết trình, tranh luận đã được sắp xếp thoo trình tự hợp lí:

   Điều kiện 1: Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

   Điều kiện 2: Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

   Điều kiện 3: Phải có lí lẽ và dẫn chứng: Có ý kiến của số đông. Người tham gia thuyết trình, tranh luận cần có bản lĩnh, có suy nghĩ riêng, biết đưa lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ ý kiến riêng.

   Phải nói theo ý kiến của số đông không phải là điều kiện của thuyết trình, tranh luận. Khi tranh luận không nhất thiết phải theo ý kiến của số đông. Người tham gia thuyết trình, tranh luận cần có bản lĩnh, có suy nghĩ riêng, biết đưa lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ ý kiến, thuyết phục mọi người.

   b) Khi thuyết trình, tranh luận, đế tăng sức thuyết phục và đảm báo phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào?

   Thái độ của người nói cần ôn tồn, vui vẻ, hoà nhã, tôn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy vội vã hay bảo thủ (không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, khư khư bảo vệ ý kiến chưa đúng của mình). Có những việc mình quả quyết là đúng nhưng đôi khi cũng phải tham khảo ý kiến của người khác để đi đến quyết định sau cùng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”