Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Lời giải

+ Mái nhà ở hình 5 lợp bằng ngói hình 4c

+ Mái nhà ở hình 6 lợp bằng ngói hình 4a