Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của cây có hoa ?

Đề bài

Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của cây có hoa ?

Lời giải

Cây có hoa rất đa dạng.

- Môi trường sống: cạn, nước.

- Dạng thân: thân gỗ, thân cỏ.

- Dạng rễ: Rễ cọc, rễ chùm.

- Kiểu lá: đơn, kép.

- Gân lá: Hình mạng, hình cung, song song.