Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Đề bài

- Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

- Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H42.2) sau đó hãy xếp chúng vào một trong 2 lớp

Lời giải

Phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

+ Lớp một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song

+ Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm, hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng:

- Cây số 1: Thuộc lớp Hai lá mầm

- Cây số 2: Thuộc lớp Một lá mầm

- Cây số 3: Thuộc lớp Hai lá mầm

- Cây số 4: Thuộc lớp Hai lá mầm

- Cây số 5: Thuộc lớp Một lá mầm