Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su.

Lời giải

Cao su có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, cách nhiệt, cách điện, ít bị tan trong một số chất