Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.

Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.

Lời giải

Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”