Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Lời giải

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương: