Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Lời giải

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương:

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”