Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Lời giải

Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này hoạt động riêng lẻ và chưa có sự hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy cần hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng và thống nhất thành một đảng lớn để tổ chức lãnh đạo quần chúng.