Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Lời giải

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:

- Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

- Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.