Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Lời giải

Nhà Hán vẫn tiếp tục đưa người Hán sang ở nước ta vì chúng vẫn muốn thực hiện âm mưu đồng hóa nhân dân ta.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”