Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang?

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang?

Lời giải

- Việc yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu của nhà Tùy thể hiện: âm mưu thôn tính và đồng hóa nước ta, muốn biến nước ta trở thành một nước chư hầu, thuần phục và cống nạp cho nhà Tùy.

- Lý Phật Tử không sang thể hiện: tinh thần quả cảm, kiên quyết, không chịu khuất phục của ông cũng như của người Việt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”