Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? Thân cây to ra nhờ đâu?

- Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?- Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?- Thân cây to ra nhờ đâu?

Lời giải

- Vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ.

- Trụ giữa to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ.

- Thân cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.