Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Đề bài

Xem H19.1 cho biết:

- Tên các bộ phận ở lá.

- Chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Lời giải

- Các bộ phận ở lá: cuống lá, gân lá, phiến lá

- Chức năng quan trọng nhất của lá là quang hợp.