Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Lời giải

Sự biến dạng của lá nhằm phù hợp với hoạt động của cây. Một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác giúp cây thích nghi với điều kiện sống của chúng.