Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Vật lí 8

Chuyển động cơ học là gì ? Cho hai ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SGK Vật lí 8

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 SGK Vật lí 8

Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động ? Công thức tính vận tốc ? Đơn vị của vận tốc ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 SGK Vật lí 8

Chuyển động không đều là gì ? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 SGK Vật lí 8

Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc ? Nêu ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SGK Vật lí 8

Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng vecto.

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SGK Vật lí 8

Thế nào là hai lực cân bằng ? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào khi :

a) Vật đang đứng yên ?

b) Vật đang chuyển động ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SGK Vật lí 8

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 SGK Vật lí 8

Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.

Xem lời giải

Bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8

Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Xem lời giải

Bài 11 trang 62 SGK Vật lí 8

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 62 SGK Vật lí 8

Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 13 trang 62 SGK Vật lí 8

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 62 SGK Vật lí 8

Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

Xem lời giải

Bài 15 trang 63 SGK Vật lí 8

Phát biểu định luật về công.

Xem lời giải

Bài 16 trang 63 SGK Vật lí 8

Công suất cho ta biết điều gì ?

Xem lời giải

Bài 17 trang 63 SGK Vật lí 8

Thế nào là sự bảo toàn cơ năng ? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 SGK Vật lí 8

Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 SGK Vật lí 8

Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi :

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SGK Vật lí 8

M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 (H.18.2)
a) So sánh lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên M và N.

b) Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 SGK Vật lí 8

Hãy tính công mà em thực hiện được khi đi đều từ tầng một lên tầng hai của ngôi trường em (em tự cho các dữ kiện cần thiết).

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 SGK Vật lí 8

Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm trong thời gian 0,3 giây. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất bao nhiêu ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”