Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.

Đề bài

Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.

Quan sát kỹ H4.2, đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có

Lời giải

 

Cây có hoa là: chuối, sen, khoai tây, cây không có hoa là cỏ bợ, dương xỉ, rêu.