Thảo luận: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

Đề bài

Thảo luận

- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?

- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

- Có thể rút được kết luận gì qua thí nghiệm?

Lời giải

- Cành rong ở cốc B có quang hợp tạo chất hữu cơ vì được để ngoài ánh sáng.

- Ta thấy ở cốc B có xuất hiện bọt khí, khi đưa que đóm vừa tắt lại bùng cháy chứng tỏ khí đó là khí oxi.

- Kết luận: Quang hợp tạo ra khí oxi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”